Najčešća pitanja o Montesori programu

Pročitajte odgovore na najčešće postavljana pitanja o Montessori vrtiću…

U čemu se Montessori vrtić razlikuje od ostalih vrtića?

U Montessori vrtiću dijete nesmetano uči kroz igru, različite oblike rada, strukturisane i nestrukturisane aktivnosti, a cijelo vrijeme uvažavaju se njegove potrebe. Dijete se igra i uči spontano, uči čineći, radeći nezavisno, pojedinačno, u paru ili u manjoj grupi, uz brojne aktivnosti i pribore koji su za njega pažljivo pripremljeni u estetski uređenoj okolini prema svim Montessori načelima. Takav vrtić djetetu pruža podsticajnu okolinu za razvoj nezavisnoti i samostalnosti, uz individualizovan pristup vaspitača i pravo na različitost. Velika sloboda unutar granica koje su dogovorene pruža djetetu mogućnost da samostalno i u potpunosti razvija svoje potencijale.

Kako Montessori okruženje utiče na djecu?

Navike, vještine i znanja koje dijete usvoji u Montessori okolini pomoći će mu da radi efikasnije, zapaža bolje, da se koncentriše djelotvornije i da se lakše snađe u novim situacijama, gdje se god nalazilo.

Kakva je uloga Montessori vaspitača?

Rad vaspitača u Montessori grupi zasniva se na mnogo obzervacija. Prema svojim zapažanjima, ona pažljivo priprema okolinu koja će djeci biti zanimljiva i pomaže djeci nenametljivim vođenjem. Vaspitač u vrtiću može raditi individualno s djetetom dopuštajući mu da odabere aktivnost kojom se želi baviti. Povlači se dok dijete radi i dopušta mu da uživa u vlastitom istraživačkom radu.

Ne podstiče li sloboda zbrku?

Osnova slobode u vrtiću jest sloboda unutar dogovorenih granica. Dijete je slobodno u svemu što čini sve dok je to u granicama bezbjednosti prema sebi, drugima i okolini. Dok ne ometa ostale. Djeca koja su slobodna da prate svoje unutrašnje potrebe i zanimanja su disciplinovana, srećna, zadovoljna i sasvim zaokupljena svojim radom.

Kada bi dijete po metodi Montessori trebalo upisati u vrtić?

Maria Montessori ističe nekoliko “osjetljivih” perioda tokom kojih je dijete najspremnije usvojiti određene
vještine, sposobnosti ili znanja. U dobi od 2,5 do 3,5 godine razvija se osjećaj za red, koncentracija, koordinacija i nezavisnost, te socijalizacija. To je najbolje vrijeme da se dijete uključi u Montessori vrtić jer upravo tada ono gradi osnove svog budućeg društvenog ponašanja i učenja.

Kako se djeca, koja idu u Montessori vrtić, prilagode na osnovnu školu s redovnim programom?

Djeca koja su pohađala Montessori vrtić sveukupno su vrlo prilagodljiva tokom prelaska u školu. Brzo se i bez većih poteškoća uklapaju u novu okolinu. Često su bolji učenici od vršnjaka, mirotvorci i pristojnog su ponašanja.

Kome je namijenjena metoda Montessori?

Montessori je pedagoški koncept primjeren svakom djetetu. Primjenjuje se u cijelom svijetu i dobar je za svu djecu, bez obzira na sposobnosti. Od djece s poteškoćama u razvoju do nadarene djece.

Koliko traje godina u Montessori vrtiću?

Pedagoška godina u Montessori vrtiću podudara se s pedagoškom godinom u ostalim dječjim vrtićima.

Je li Montessori vrtić skup?

Montessori predškolski odgoj je skuplji od ostalih, najviše zbog posebnog programa, biranih pribora i aktivnosti, uređenja okruženja i dodatno stručno osposobljenih vaspitača. Mnogi naučnici tvrde da je za život važniji predškolski odgoj nego fakultetsko obrazovanje, a dijete koje odmalena stekne naviku učenja i rada koristiće mu tokom cijelog života.