Naša misija

Mi pružamo

  • Duboko poštovanje djeteta kao individue u grupi različitog uzrasta;
  • Dvojezični plan i program rada (engleski i srpski);
  • Integrisan program čija je struktura pažljivo bazirana na Programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja RS, ali koristeći Montessori metodu kao osnovu vaspitanja;
  • Podršku razvoju karaktera koji je centralni fokus našeg programa. Njeguje se samostalnost koja pomaže djetetu da bude motivisano i ima pouzadanja u svoje sposobnosti;
  • Iskustveno učenje koje zauzima centralno mjesto u programu u kom su djeca aktivni učesnici u učenju
  • Okruženje koje je odgovorno i pažljivo pripremljeno sa senzornim, razvojnim, samokorektivnim materijalima koji podržavaju direktno učenje;
  • Zajednicu u kojoj vaspitači, djeca i roditelji rade zajedno kao podrška.

Misija Montessori Kindergaten-a Banja Luka je da podrži razvoj potencijala svakog djeteta, u skladu sa njegovim talentom i nivoom razvoja. Dječija sreća, sigurnost i samopouzdanje su naši glavni ciljevi. Naš prostor je ugodno mjesto u kojem se pružaju mogućnosti podržavanja razvoja intelekta i razvoja kreativnosti, istraživanja i gradnje socio-emocionalnih odnosa.